Regulamin Spotkanie Specjalne „Financial Controlling Forum 2020”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin Szczegółowy obowiązuje od dnia 30 października 2020 r.
 2. Regulamin Szczegółowy jest uzupełnieniem Regulaminu dostępnego https://evention.pl/regulamin-ogolny/
 3. Wszystkie pojęcia użyte w Regulaminie Szczegółowym, a uregulowane w Regulaminie mają znaczenie tam mu nadane.
 4. Osobą kontaktową ze strony Evention we wszelkich sprawa związanych z Spotkaniem Specjalnym jest Anna Kovalenko, e-mail: anna.kovalenko@evention.pl
 5. Najważniejsze pojęcia oraz pojęcia dodatkowe to:
 • Spotkanie Specjalne FC Forum  – E-Spotkanie FC Forum 2020, które dotyczą niniejszy Regulamin Szczegółowy
 • Organizator / my / Evention - Evention sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, +48 tel. (22) 535-30-33, kontakt@evention.pl, REGON: 146871262, NIP: 5252564839, wpisaną pod numerem KRS: 0000483800 do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5 000 zł (wpłacony w całości),
 • Polityka Cookies - https://fcforum.pl/polityka-cookies/
 • Polityka Prywatności Konferencji Evention – określa sposób przetwarzania danych, w tym przesyłania Notyfikacji. Polityka Prywatności Konferencji Evention jest dostępna https://evention.pl/polityka-prywatnosci-konferencji-evention/
 • Regulamin – Regulamin Ogólny Konferencji organizowanych przez Evention,
 • Regulamin Szczegółowy – Regulamin Szczegółowy określonego wydarzenia,
 • Uczestnik / Ty – osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Organizatorem w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem,
 • Umowa – umowa o udział i przeprowadzenie Wydarzenia zawarta pomiędzy Nabywcą i Organizatorem w momencie potwierdzenia Rejestracji, na zasadach określonych w Regulaminie.
 1. Niniejszy Regulamin Szczegółowy reguluje szczególne zasady udziału w wydarzeniach online organizowane przez Evention.
 2. Każdy Uczestnik jest obowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz Regulaminem Szczegółowym przed dokonaniem Rejestracji.
 3. W przypadku, gdy Regulamin i Regulamin Szczegółowy zawierają odmienne lub wzajemnie wykluczające się postanowienia, pierwszeństwo w stosowaniu znajduje Regulamin Szczegółowy, a Regulamin pozostaje obowiązujący w pozostałym zakresie.

§2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI Spotkanie Specjalne FC Forum 2020

 1. Spotkanie Specjalne FC Forum 2020 jest skierowane do ograniczonego kręgu Użytkowników: do praktyków finansów i controllingu.
 2. Liczba Uczestników w Spotkaniu Specjalnym FC Forum 2020 jest nieograniczona.
 3. Spotkanie Specjalne FC Forum 2020 jest E-Spotkaniem organizowanym w trybie webinarium dostępnego online na żywo, zgodnie z Harmonogramem dostępnym na stronie : https://fcforum.pl/webinarcfo/ Na Spotkaniu Specjalnym FC Forum 2020 obowiązuje wyłącznie Rejestracja online za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://fcforum.pl/webinarcfo/
 4. Rejestracja online możliwa jest wyłącznie do dnia 26.11.2020. Po tej dacie Rejestracja online nie będzie możliwa. W szczególnych przypadkach prosimy o kontakt z osobą dedykowaną do kontaktu i ewentualne indywidualne uzgodnienie warunków uczestnictwa w Spotkanie Specjalnym FC Forum 2020.
 5. W Spotkaniu Specjalnym FC Forum 2020 można wziąć udział wyłącznie w dacie i godzinach określonych w Harmonogramie.
 6. Udział w Spotkaniu Specjalnym FC Forum 2020 jest możliwy z dowolnej lokalizacji Uczestnika, w której Uczestnik posiada odpowiednie warunki techniczne określone w Regulaminie i niniejszym Regulaminie Szczegółowym. Za zapewnienie odpowiedniej lokalizacji odpowiada Uczestnik.
 7. Evention nie zapewnia lokalizacji Uczestnikom w Spotkaniu Specjalnym.
 8. Spotkanie Specjalne FC Forum 2020 obejmuje swoim zakresem:
 • przeprowadzenie FC Forum 2020 zgodnie z Harmonogramem;
 • udział Prelegentów (głosu / głosu oraz wizji);
 • projekcję prezentacji multimedialnych;
 • możliwość udziału w dyskusjach i zadawania pytań z użyciem czatu / głosu / głosu i wizerunku;
 • dostępność prezentacji udostępnionych przez Prelegentów;
 • dostępność nagrania Spotkania FC Forum 2020.

§3. DODATKOWE WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Spotkanie Specjalne FC Forum 2020 odbywa się z użyciem narzędzia Zoom dostarczanego przez Zoom Video Communications, Inc. dostępnego na stronie https://zoom.us.
 2. Logowanie do Spotkania Specjalnego FC Forum 2020 jest możliwe przez przeglądarkę internetową z użyciem linku dostępowego.
 3. Uczestnictwo w Spotkaniy Specjalnym FC Forum 2020 nie wymaga posiadania żadnych dodatkowych narzędzi IT.
 4. Narzędzie, z użyciem którego będzie przeprowadzone Spotkanie FC Forum 2020, może ulec zmianie, o czym w przypadku, gdyby zmiana ta była znaczącej wagi, Evention poinformuje Uczestników najpóźniej 14 dni przed Spotkaniem.
 5. Link do logowania do Spotkania Specjalnego FC Forum 2020 zostanie przesłany Uczestnikom najpóźniej w przeddzień Spotkania.
 6. Uczestnik jest odpowiedzialny za zapewnienie warunków technicznych udziału w Spotkaniu Specjalnym FC Forum 2020 określonych w Regulaminie oraz Regulaminie Szczegółowym oraz zalogowanie się do Spotkania Specjalnego FC Forum 2020 z odpowiednim wyprzedzeniem pozwalającym na ewentualne usunięcie problemów technicznych po stronie Uczestnika.
 7. Evention dołoży wszelkich starań, aby w razie problemów z logowaniem do Spotkania Specjalnego FC Forum 2020 po stronie Uczestnika służyć mu radą i pomocą, jednak Evention nie zapewnia pomocy technicznej dla Uczestników.
 8. Niezależnie od Evention, korzystanie przez Uczestników z narzędzia Zoom wiąże się z koniecznością zapoznania się i akceptacji warunków świadczenia usługi przez jego dostawcę dostępnych na stronie internetowej https://zoom.us.
 9. Evention nie ponosi odpowiedzialności za warunki oraz prawidłowość świadczenia usług przez dostawców narzędzi IT po stronie Uczestnika.

§4. CENA ZA UDZIAŁ

 1. Udział w Spotkaniu Specjalnym FC Forum 2020 jest płatny.
 2. Uczestnik ma możliwość otrzymania rabatu w wysokości 100% Ceny, wówczas udział w Spotkaniu Specjalnym FC Forum 2020 nie wiąże się z koniecznością uiszczenia Ceny przez Uczestnika.
 3. Cena za udział w Spotkaniu Specjalnym FC Forum 2020 wynosi 99 zł netto.
 4. W przypadku, gdy Uczestnik wyrazi dobrowolne zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych od Organizatora i Partnerów, wówczas Uczestnikowi zostaje automatycznie naliczony rabat w wysokości 100% Ceny.
 5. Wyrażenie zgód na otrzymywanie materiałów marketingowych od Organizatora i Partnerów jest w pełni dobrowolne i nie stanowi warunku udziału w Spotkaniu Specjalnym FC Forum 2020.

§5. REZYGNACJA Z Spotkania Specjalnego FC Forum 2020

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa z FC Forum 2020 bez ponoszenia kosztów.
 2. W celu rezygnacji Uczestnik jest obowiązany przesłać informację o rezygnacji zgodnie z Regulaminem na adres osoby kontaktowej wskazanej w §1 ust. 4 powyżej.

W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują ogólne regulacje zawarte w Regulaminie.

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu prawidłowego przebiegu Spotkania Specjalnego FC Forum 2020 z użyciem narzędzia Zoom niezbędne jest stosowanie plików Cookies i innych podobnych narzędzi. Wszystkie pliki związane z udziałem w FC Forum 2020 są wykorzystywane przez Evention wyłącznie do zapewnienia uczestnictwa Uczestników w FC Forum 2020, jej prawidłowego wyświetlania się i przebiegu od strony technicznej.
 2. Pozostałe informacje o wykorzystywaniu przez Evention plików Cookies i innych podobnych narzędzi znajdują się w Polityce Cookies strony Evention dostępnej pod linkiem: https://fcforum.pl/polityka-cookies/
 3. W przypadku zadawania pytań lub uczestnictwa w dyskusji przez Uczestników publikowane będą również następujące Dane Osobowe: godzina aktywności Uczestnika / treść pytania lub wypowiedzi / wizerunek transmitowany w trybie „na żywo”.
 4. Przebieg FC Forum 2020 będzie utrwalany za pomocą narzędzia audio/video (nagrywany), a nagranie będzie dostępne dla wszystkich Uczestników.
 5. Fragmenty nagrania z przebiegu FC Forum 2020 mogą być wykorzystywane do promocji FC Forum lub Organizatora po jej odbyciu się.

Niezależnie od Evention, Dane Osobowe Uczestników oraz informacje pozyskiwane przez pliki Cookies i inne podobne narzędzia są również przetwarzane przez dostawcę narzędzia do przeprowadzenia FC Forum 2020 – Zoom. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, stosowania plików Cookies i inne informacje dotyczące prywatności Uczestników znajdują się na stronie dostawcy: https://zoom.us , w szczególności na stronach https://zoom.us/privacy-and-legal oraz w zakładkach: „Do Not Sell My Personal Information” oraz „Cookie Preferences”.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator udostępnia treść Regulaminu Szczegółowego przed zawarciem Umowy.
  2. Regulamin Szczegółowy może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Uczestnika, Nabywcy lub osoby trzeciej, jeżeli występuje problem z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu Szczegółowego. W tym celu prosimy o kontakt z osobą wskazaną do kontaktu: Anna Kovalenko, e-mail: anna.kovalenko@evention.pl.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Szczegółowym.
  4. Każdy nowy regulamin obowiązuje dla osób, które nie zapisały się jeszcze na Spotkanie Specjalne FC Forum 2020 lub zaakceptowały nowy regulamin.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Spotkania Specjalnego FC Forum 2020, a także do jej odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Spotkania, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym na konto, z którego nastąpiła płatność.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Szczegółowym oraz w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu Szczegółowego, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
  8. Wszelkie spory z Organizatorem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Financial Controlling Forum

10 marca 2022 r.
Warszawa
www.fcforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m: +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2022 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.